دستگاه تسمه کش تسمه فلزی پنوماتیک (بادی )

دستگاه تسمه کش تسمه فلزی پنوماتیک (بادی )
دستگاه تسمه کش تسمه فلزی پنوماتیک (بادی )
دستگاه تسمه کش تسمه فلزی پنوماتیک (بادی )

این دستگاه به کمک نیروی باد تسمه فلزی را به دور محصول جمع میکند و بعضی از این دستگاه ها بدون نیاز و بعضی دیگر با استفاده از بست فلزی دو سر تسمه را به هم متصل می کنند.