ابزار تسمه کشی تسمه فلزی

ابزار تسمه کشی تسمه فلزی
ابزار تسمه کشی تسمه فلزی
ابزار تسمه کشی تسمه فلزی

اپراتور با استفاده از این ابزار تسمه فلزی را به دور محصول جمع کرده و با استفاده از بست فلزی دو سر تسمه را به هم متصل می کند.