ابزار تسمه کشی تسمه پلاستیکی

ابزار تسمه کشی تسمه پلاستیکی
ابزار تسمه کشی تسمه پلاستیکی
ابزار تسمه کشی تسمه پلاستیکی
ابزار تسمه کشی تسمه پلاستیکی

اپراتور با استفاده از این ابزار و به صورت دستی تسمه را به دور محصول جمع کرده و با بست فلزی دو سر تسمه را به هم متصل می کند.